Člani in članstvo

Član društva lahko postane vsak, ki se poklicno ukvarja s področjem revmatologije in ni zdravnik. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, ter s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Društvo ima redne in častne člane.

Blagajnik društva vodi evidenco članstva med administrativnimi deli, ki jih opravlja.

Pravice članov so :

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so :

 • da spoštujejo statut, druge akte in sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva in s svojim ravnanjem skrbijo za ugled društva.

Članstvo v društvu preneha :

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem zaradi neaktivnosti,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

 Trenutno ima Slovensko združenje zdravstvenih so/delavcev v revmatologiji  55 članov (ažurirano dne 28.1.2018). V društvo so včlanjene medicinske sestre in zdravstveni tehniki, zdravstveniki, fizioterapevti in delovni terapevt iz SB Novo mesto, SB Celje, SB Murska Sobota, SB Slovenj Gradec, SB Izola, UKC Maribor, UKC Ljubljana.

Pristopna izjava ( Word format)

Pristopna izjava (pdf format)

Close Menu